Licenčná zmluva

Úvod Obchodné podmienkyLicenčná zmluva

LICENČNÁ ZMLUVA


uzatvorená podľa §65 zákona 185/2015 Z. z. (Autorský zákon) v platnom znení

Táto licenčná zmluva je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorenej nákupom v eshope terapeutickepomocky.sk, terrain.cz, v zmysle obchodných podmienok.

Kupujúci je pre účely licenčnej zmluvy nadobúdateľom licencie (ďalej len “Nadobúdateľ”), predávajúci je osobou oprávnenou (ďalej len “Poskytovateľ”).

 

Preambula

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto licenčnej zmluvy na použitie diela/produktu (ďalej len „Zmluva”).

I. Úvodné ustanovenia – predmet zmluvy

 1. Nadobúdateľ uzatvoril s Poskytovateľom zmluvu na dodanie terapeutickej pomôcky z eshopu terapeutickepomocky.sk, terrain.cz, ktorá je autorským dielom v zmysle Autorského zákona (ďalej len “Produkt”).
 2. Poskytovateľ na základe objednávky dodal Nadobúdateľovi Produkt.
 3. V zmysle Autorského zákona je vykonávateľom majetkových práv týkajúcich sa Produktu Poskytovateľ.
 4. Predmetom tejto Licenčnej zmluvy je licencia na používanie Produktu, ďalej len „Licencia“.
 5. Poskytovateľ vyhlasuje, že na účely tejto Licenčnej zmluvy je plne oprávnený vykonávať majetkové práva a autorské práva k Produktu a disponovať nimi v súlade s Autorským zákonom.

II. Licencia

 1. Spôsob použitia Produktu:

Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu na:

 • verejné vystavenie Produktu
 • verejné vykonanie Produktu
 1. Poskytovateľ týmto udeľuje Nadobúdateľovi nevýhradnú licenciu na použitie Produktu.
 2. Vecný rozsah Licencie: Poskytovateľ udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v rozsahu obvyklom pre daný druh Produktu a spôsob použitia Produktu, najmä na plnenie činnosti vyplývajúcej z portfólia Nadobúdateľa tak, aby bol dosiahnutý účel Produktu.
 3. Nadobúdateľ výslovne súhlasí, že nesmie Produkt:
 • verejne rozširovať nájmom alebo vypožičaním
 • spracúvať, prekladať alebo adaptovať
 • upraviť tak, že odstráni z Produktu alebo pozmení na Produkte podpisy, značky alebo označenie Poskytovateľa, ak sa na Produkte nachádzajú.
 1. Územný rozsah Licencie: Licencia je platná bez územného obmedzenia.
 2. Trvanie licencie: Licencia je platná bez časového obmedzenia.
 3. Nadobúdateľ nesmie Licenciu postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. O postúpení Licencie a o osobe postupníka je Nadobúdateľ povinný informovať Poskytovateľa bez zbytočného odkladu. Súhlas Poskytovateľa s postúpením Licencie sa vyžaduje aj pri predaji podniku Nadobúdateľa alebo časti podniku Nadobúdateľa, ktorého súčasťou je Licencia.
 4. Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená Licencia podľa tejto Licenčnej zmluvy, prechádzajú práva a povinnosti z tejto Zmluvy na jej právneho nástupcu. Ak niet právneho nástupcu podľa predošlej vety, Licencia zaniká.
 5. Nadobúdateľ sa zaväzuje nepoužívať Produkt spôsobom znižujúcim jeho hodnotu alebo dobrú povesť a česť Poskytovateľa.
 6. Poskytovateľ má právo za akékoľvek rozšírenie tejto Licencie požadovať od Nadobúdateľa peňažnú odmenu.
 7. Rozšírenie tejto Licencie je možné len písomnou formou dodatkom k tejto Licenčnej zmluve.
 8. Poskytovateľ je povinný strpieť použitie Produktu Nadobúdateľom v rozsahu udelenej Licencie.

III. Odmena za udelenie Licencie

 1. Poskytovateľ týmto udeľuje Nadobúdateľovi Licenciu v rozsahu a za podmienok podľa článku II. tejto Zmluvy a cena za túto Licenciu je zahnutá v cene za Produkt podľa Objednávky. Týmto nie je dotknuté ustanovenie článku II. odsek 11. tejto Zmluvy.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Akékoľvek zmeny tejto Zmluvy možno vykonať len v písomnej forme osobitným dodatkom k tejto Zmluve so súhlasom obidvoch zmluvných strán.
 2. Ak nie je v tejto Zmluve výslovne uvedené inak, vzťahy zmluvných strán, ktoré touto Zmluvou nie sú výslovne upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Autorského zákona a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov v platnom znení.

 

Copyright 2017 - 2023 © terapeutickepomocky.sk